Algemene Voorwaarden

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elke opdrachtovereenkomst tussen Taalbureau Tekst en Uitleg  en de opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden in de opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.  

 

Kwaliteit

Artikel 1
Taalbureau Tekst en Uitleg verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing. Als het werk uit een Nederlandstalige tekst bestaat, zal deze in goed Nederlands en in de standaardspelling geschreven zijn.

 

Geheimhouding

Artikel 2
Taalbureau Tekst en Uitleg en de afnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de overeenkomst.

 

Concepttekst en  herziening

Artikel 3

Indien de levering een tekst bevat, zal de offerte betrekking hebben op levering van de concepttekst en herzieningen na overleg met de afnemer. 

 

Tussentijdse wijziging van de opdracht

Artikel 4
Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging uitgebreid wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. De aanvullende opdracht wordt vastgelegd in een aanvullende opdrachtbevestiging of wordt op verzoek eerst apart geoffreerd.

 

Artikel 5 
Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de afnemer de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is Taalbureau Tekst en Uitleg niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Taalbureau Tekst en Uitleg heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Artikel 6 
Ingeval van overmacht bij Taalbureau Tekst en Uitleg zal deze daarvan onverwijld mededeling doen of laten doen aan de afnemer. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van de tekstschrijvers opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende twee maanden niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. De afnemer heeft de verplichting om van de tekstschrijvers het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en hem dat gedeelte te betalen. Dit geldt niet als het uitgevoerde gedeelte geen zelfstandige waarde heeft.

 

Offerte en offertekosten

Artikel 7
Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden.
Indien het eerste gesprek verder gaat dan een kennismaking en schets van het gevraagde werk, bijvoorbeeld omdat de kennismaking overgaat in een werkbespreking en al direct inhoudelijk wordt ingegaan op de opdracht, dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Stelt de afnemer prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het afgesproken uurtarief.

 

Artikel 8 
Elke offerte, ook indien deze in emailvorm is verstuurd, is vrijblijvend en geldt voor één maand. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Deze geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen maar niet langer dan twee maanden. De kosten van omvangrijke offertes kunnen in rekening worden gebracht. Als een omvangrijke offerte geldt die, waarvoor in totaal meer dan twee uur werk moet worden verricht inclusief de mondelinge toelichting op de offerte. Ook al betaalt de afnemer de offerte, de in deze offerte geleverde voorstellen blijven eigendom van de leverancier en worden tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van artikel 162, Boek 6, van het Burgerlijk Wetboek.

 

Opdracht en opdrachtbevestiging

Artikel 9
In de offerte of in de opdrachtbevestiging wordt de opdracht kort omschreven.
Afhankelijk van de grootte van de opdracht wordt aangegeven:
- het doel van de opdracht, het gebruiksdoel van de tekst of dienst, de eisen van de afnemer en de omvang van het werk;
- in hoeverre medewerking van de afnemer vereist is, wat zijn inbreng is; welke materialen en gegevens hij aanlevert, en binnen welke termijn;
- wie de tekst goedkeurt, binnen welke tijd;
- in wiens opdracht en voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie tekenbevoegd is;
- de wijze waarop de tekst of dienst wordt aangeleverd (papier, digitaal of andere informatiedrager) en het gewenste bestandsformaat;
- de uiterste aanlever termijnen, de tijd voor de standaardherziening van de definitieve tekst of dienst.

Het komt ook voor dat een kleinere opdrachtverlening telefonisch of per email wordt vastgesteld. 

 

Vrijwaring

Artikel 10 
De afnemer heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. De afnemer vrijwaart Taalbureau Tekst en Uitleg tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Taalbureau Tekst en Uitleg.

 

Aansprakelijkheid

Artikel 11

Taalbureau Tekst en Uitleg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. Voor het geval wordt geoordeeld dat Taalbureau Tekst en Uitleg geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat de Taalbureau Tekst en Uitleg  jegens de afnemer uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.

 

Auteursrechten

Artikel 12.
Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Taalbureau Tekst en Uitleg.

Artikel 13
Als leverancier van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet verleent Taalbureau Tekst en Uitleg bij levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. De herpublicatie in het overeengekomen medium, de publicatie in enig ander medium en ieder ander gebruik dan overeengekomen is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Taalbureau Tekst en Uitleg. Taalbureau Tekst en Uitleg kan voor de toestemming een vergoeding vragen.

Artikel 14 
Na de exclusieve licentieverlening als bedoeld in artikel 14 behoudt de leverancier -Taalbureau Tekst en Uitleg- zijn auteursrechtelijke bevoegdheden.

Artikel 15
Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. De afnemer moet deze bezwaren bij het verlenen van de opdracht ter kennis van de tekstschrijvers brengen en de leverancier moet deze bezwaren aanvaarden. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. Taalbureau Tekst en Uitleg kan eisen dat zijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.

Artikel 16
Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van de leverancier krijgt, kan hij op grond van de Auteurswet het gebruik van zijn tekst verbieden. In dat geval is de afnemer verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de afnemer verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Artikel 17
Bij auteursrechtelijk beschermd werk dat aan de overheid wordt geleverd dient de afnemer bij publicatie altijd het auteursrechtelijk voorbehoud te maken zoals bedoeld in art. 15b van de Auteurswet. Onder de toepassing van dit artikel valt zowel de publicatie door als in naam van de overheid.

Artikel 18 
Bij inbreuk op het auteursrecht is de afnemer schadevergoeding verschuldigd.
Als inbreuk op het auteursrecht van de leverancier wordt onder meer beschouwd:
- hergebruik van zijn werk zonder toestemming;
- publicatie in enig ander medium dan overeengekomen;
- aantasting van zijn werk;·
- publicatie zonder naamsvermelding.

 

Artikel 19
De bepalingen van artikel 13 tot en met artikel 19 hebben ook betrekking op teksten die de leverancier van derden betrekt. De leverancier garandeert daarbij de afnemer dat hij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.

Betaling

Artikel 20 
Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan de leverancier betaling in termijnen verlangen. De betalingsverplichting geldt ook als de afnemer de geleverde teksten niet gebruikt. De betalingstermijn van de factuur is veertien dagen na factuurdatum.
Indien niet binnen deze eerste termijn (14 dagen) tot betaling wordt overgegaan, volgt automatisch en eenmalig een herinneringsfactuur.
Indien niet binnen 30 dagen na de herinneringsfactuur-datum is overgegaan tot betaling wordt het dossier onverwijld en zonder verdere aankondiging overgedragen aan incassokantoor Karreman, gerechtsdeurwaarder en juristen, te Apeldoorn. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 200 euro.

Geschillen

Artikel 21
Op elke overeenkomst tussen de leverancier en de afnemer is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie te schikken. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld te schikken, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de leverancier.